KPA_Logo
Tender

Tender

1. KATAUBOO IBUKIN KATEAN TE OO(FENCE) AO TE GATE:


E kukurei te Kiribati Port Authority ke KPA ni butimwaai katauboo ibukin katean te oo (fence) ao te gate n te landfill are e uakaan ma te Seaman hostel. Te katauboo e na ti katerea mwaitin te mwakuri ke te labour charge ibukin karaoan te mwakuri ngkai bwaai (materials) ni kabane e na karekeaki man te KPA.


Ibukin te kamatata ao email nakon bernardlm0410@gmail.com ke ceo@kpa.com.ki ke tareboniia KPA n te number ae 75126972. E na in butimwaean te katauboo n te Kanimabong, 27th October 2023.


E na iai teuana te tai n titiraki ao n kamatata iaon site (at project site) ma te tamnei (design) are e na karaoaki n 24th October 2023 man te aoa 11am. Kam a taiaoka n reitaki ma Mr. Harry Langley ibukin aio n te project site.


CEO, Kiribati Port Authority

2. KATAUBOO IBUKIN KATEAN ANA PRE-FABRICATED WORKSHOP:


E kukurei te Kiribati Port Authority ke KPA ni butimwaai katauboo mai irouia taan kateitei (constructors) ake iai aia atatai ao n tia ni kakatei aekaki ni kateitei ake a kaman tauraoi bwaia (pre-fabricated) ibukin katean ana Engineering workshop KPA inanon ana Yard i Betio. A bon bane n tia n tauraoi bwaai ni kateitei (materials) ao e na ti kainanoaki te katauboo iaon mwakuri (labor charge) ibukin katean ke katomatomaan rabwatan te kateitei aei.


Ibukin te kamatata ao email nakon buutonga@gmail.com ke ceo@kpa.com.ki ke tareboniia KPA n te number ae 75126972.


CEO, Kiribati Port Authority.

Latest comments

29.06 | 21:34

I am interested in the post of Tally clerk
how can i apply through online please
thanks

23.06 | 23:01

Mauri, I'm interested in the post of Tally clerk and Debt Collector

15.06 | 03:13

Mauri, I am interested in the post for HR but cannot open the link to view the details

Share this page