KPA_Logo
New KPA Service Procedure for Customers

Nakoia ana katitamwati ma naake a tataneiai ni kabongana ana services nako te KPA,

03/12/23

 • Aio ana katanoata ni iraorao KPA nakoimi bwa ni moa man te Moanibong 11 Ritembwa 2023, ao e a toki moa butimwaean karinakin ami kaonteina ake akea kanoaia ke EMPTY CONTAINER n ana tabo nako te KPA n aron ae kam tataneiai iai.


 • Te babaire aio e noraki moa riaina n te tai aei iaan kanganga aika a riaon ana kona KPA ni irekereke ma biriraken mwaitin kaonteina aika a roko mai tinaniku ao aki taun ana container yard ngkai te karikirake ibukin kamatoan nnen kaonteina (container pavement project) ae bon waaki naba ngkai.


 • Ni irekereke ma katamaroan te kanganga aio ao kam a butiaki taan kaoa te kaako (consignee) bwa e riai ni kaokaki te EMPTY CONTAINER nakon te KPA nimaua (5) te bong imwain rokon te kaibuke mai tinaniku are ena katokaaki iai. • E kakawaki naba iroumi taan kaoi kaako mai tinaniku bwa kam riai n atai ana tiaati nako te KPA n aron teina ma kabwarabwarana ae inano:  1. KAONTEINA AKE A ROKO MAI TINANIKU

  • Te kaonteina ae kakanoa n aron te uabwi ni buuti (20 FEU) ao abwi ni buuti (40FEU) a riai ni kaotinakoaki man te KPA inanon tebwi ma nimaua (15) te bong ni mwakuri man te tai are e aerake iai man te kaibuke nakon te KPA.

  • Imwin koron tebwi ma nimaua (15) te bong ni mwakuri ma eaki kaotinakoaki ao ena tiatinaki te kaonteina anne n te mwaiti ae $100 te taraa n tebongina ibukin te uabwi ni buuti ni kaonteina ao $200 n te bongina ibukin te abwi ni buuti ni kaonteina.

   2. KAONTEINA AE AKEA KANOANA ( EMPTY CONTAINER)

   • E riai ni kaotinakoaki inanon tebwi ma nimaua (15) te bong ni mwakuri man te tai are e aerake iai man te kaibuke nakon te KPA. Imwin koron te bwi ma nimaua te bong ma eaki kaotinakoaki ao ena tiatinaki $30 n te bongina ibukin te uabwi ni buuti ni kaonteina ao $60 n te bongina ibukin te abwii ni buuti ni kaonteina.

   3. TE KAONTEINA IBUKIN NNEN TE BWAA KE TANK TAINER

   • E riai ni kaotinakoaki inanon tebwi ma nimaua (15) te bong ni mwakuri man te tai are e aerake iai man te kaibuke nakon te KPA. Imwin koron te bwi ma nimaua te bong ma eaki kaotinakoaki ao ena tiatinaki $30 n te bongina ibukin te uabwi ni buuti ao $60 n te bongina ibukin te abwii ni buuti n tank tainer.

   4. KAAKO AKE A KAOAKI N TE KAONTEINA AE TI TEUANA MA A KAKAOKORO TAAN OOTA IAI KE BREAK BULK

   • A riai ni bane ni kaotinakoaki inanon tebwi ma nimaua (15) te bong ni mwakuri are a roko iai n te KPA ma ngkana aki ao ena tiatinaki $5 te ton ke cubic meter n tebongina.

   5. KAOTINAKOAN KAA N AEKAIANAKO MAN TE KPA

   • Kaa ni kabane n aekaianako a riai ni bane ni kaotinakoaki inanon tebwi ma nimaua (15) te bong ni mwakuri man te tai are a roko iai n te KPA. Ngkana aki otinako inanon te tebwi ma nimaua ni bong ao ena tiatinaki $120 iaon teuana te kaa are e kee rawawatana iaan 2 te ton. Kaa ake 2 te ton rawawataia ni waerake ana tiatinaki $150 n te bongina.

   6. KAAKO AKE A KATUKAKI N TE KPA BWA A TANINGA KATOKAKIIA NAKO KIRITIMATI (TRANSHIPPED CARGOES)

   • A riai n tiku inanon bain KPA n te maan ae tenibwi (30) te bong ni mwakuri man te tai are e roko iai n te KPA. Imwiin tenibwi te bong ao a tiatinaki n aron ae mwaneweaki ieta.

   7. BWAIN NAKO TE MWEENGA (PERSONAL EFFECTS)

   • Kaako ake bon aia bwai aomata ibukin mwengaia ao n aki irekereke ma karikirake a riai ni kaotinakoaki inanon tebwi ma nimaua te bong ni mwakuri man te tai are e roko iai n te KPA. Imwin koron te bong anne ao ena tiatinaki $1 ibukin teuana te ton ke cubic meter n te bongina.

   8. KAAKO AKE A KARINAKI N TE KPA IMWAIN TE TAI ARE E BUTIMAEAKI IAI KARINAKIN KAAKO (CUT OFF DATE) AO KAAKO AKE AKI REKE TOKAIA N TE KAIBUKE AKE ANA BON RIAI N TOKANAKO IAI MA A TIA N ROKO N TE KPA

   • Iai kaako aika a Kaman karinaki ao ake aki toka n te kaibuke are ana riai n toka iai te tiaati ae te demurrage n aron aikai:
   1. Te kaontaina te uabwi ni bubuti are kakanoa ao are eaki bon $20 n te bongina ao te abwi are kakanoa ao eaki $40 n te bongina.
   2. Kaonteina ibukin nnen te bwaa (tanktainer) $40 n te bongina ibukin te uabwii ni buuti ao $60 ibukin te abwii ni buuti.
   3. Flat rack $10 n te bongina ibukin te uabwi ni buuti ao $15 nte bongina ibukin te abwii ni buuti.
   4. Kaako ake a uamae ao aki mena n te kaontaina $5 n te cubic meter n te bongina.


   9. KAAKO AIKA A KAKAI ROTAKI (PERISHABLE GOODS) AO AIKA A KAMAMATE (DANGEROUS GOODS)

   • Kaako ake a kakai rotaki a riai ni kaotinakoaki inanon uoua (2) te bong ni mwakuri man te tai are a roko iai n te KPA. Ngkana aki otinako n taia ao ana ororakeaki ni kaineti ma KPA Act.

   10. KAONTEINA NI KAMWAITORO (REEFER CONTAINER)

   • Iai te tiaati ibukin kabonganakin te iti iaon kaonteina ake a tauaki mwaitoroia man ana iti KPA n te maiti ae $5 n te aoa ibukin te uabwi ni buuti ni kaonteina ao $10 n te aoa ibukin te abwii ni buuti ni kaonteina.

   11. KAAKO AKE ANA KANAKOAKI NAKO TINANIKU MAI KIRITIMATI

   • Kaako ake ana kanakoaki nako tinaniku mai Kiritimati ana bon aki tiatinaki n te tai are a karinaki iai n te KPA i Tabakea inanon te maan ae tebwi ma nimaua (15) te bong ni mwakuri ao n riai n toki butimwaeaia abwi ma waniua (48) te aoa imwain rokon te kaibuke are ana tokanako iai.
   • Kaako ake a tibwa karinaki n te KPA imwin tian koron abwi ma waniua (48) te aoa imwain rokon te kaibuke ana tiatinaki $5 per revenue ton.
   • Kaako ake a karinaki ke nikiraki n te KPA ao n tikunako n raka iaon tebwi ma nimaua te bong (15) ni mwakuri ana bane n tiatinaki te DEMURRRAGE CHARGE.

   12. KAONTEINA KE KAAKO AKE A KATUKAKI N ANA TABO KPA MA AKI RIN N TE TABO NI KAONTEINA ARE MATOA TARARUANA ( KPA ISPS CONTAINER YARD)

   • Kaonteina ke kaako ni kabane ake a katukaki n ana tabo nako KPA itinanikun are bon tararuaki ana tiatinaki $5 n teuana te unit n te bongina.

   IBUKIN KAN KAMATATA IAON AEKAKI N TIAATI AIKAI, TAIAOKA NAKON ABOUT US TAB AO NOORA TE ANA TARIFF TE KPA KE TE LINK AIO.

   Ibukin kan kamatata  iaon ana services ma ana tiati nako KPA ao tarebooniira iaon 75126975 n aoan te mwakuri ke meeri nakon enquiry@kpa.com.ki, ke smt@kpa.com.ki.