KPA_Logo
ANA KATEKERAOI KPA NAKON ANA KAA AO BWAI NI MWAKURI AIKA A BOOU

ANA KATEKERAOI KPA NAKON ANA KAA AO BWAI NI MWAKURI AIKA A BOOU

17/08/23

N te Kanimabong, 11/08/23, ao e karaoa ana katekeraoi ana Board te KPA nakon ana bwai ni mwakuri n raonaki ma ana kaa aika a boou te KPA. Te bwai ni mwakuri aio bon tewaana te Sidelifter are e kona ni katokaa ao n uota te container ae abakina 40 te buuti ao ni karokoa irouia taan kaoa te kaako ke bitineti. Te Sidelifter aio bon raon te Sidelifter are tewaana n roko are ea tia naba ni katekeraoia KPA ni moan te ririki aio, ma ea tiba tia raoi arona ni katomatomaaki irouia ana taan mwakuri KPA.  

 

Kaa aika awaa (4) mwaitina bon te naan Toyota Hilux double cab pickup are tewaana mai maiai ae e na kanakoaki nako Kiritimati ibukin katoamauan mwaangan te KPA ikekei. Ake teniua ana bon tiku i Tarawa n onoi mwiin ana kaa te KPA ake a maan.  

 

E a tia KPA ni kabanea te mwaiti ae AU$189,127 ibukin karekean ana Sidelifter aio ao AU$331,200 ibukin kabooan kaa ake awaa. Te boto n iango ni kabooan bwaai ni mwakuri ao kaa aikai bwa ana buoka katomauaan ao kamarurung riki te KPA ni karaoa tibwanga nakon te botannaomata.