News Updates

This page will provide you with the latest News Updates from our Ports(Tarawa/Kiritimati) such as Vessel SchedulesTenders for projects, Auction, and Vacancies.

Select each subheadings above to check for more infor

-----------------------------------------------------------------------------------------

29th September 2022 News Update

KPA Katanoata: Kakeaan Exemption iaon Kaa ma Kaako
aika a tiku ni maan n te KPA.

Nakoia taan kaoii kaa ao kaako mai itinaniku.

1. E tia ni kunea te KPA bwa ea manga riki bwa te mwaan ae a karokoaki kaa mai itinaniku ao aki kona ni kaotinakoaki bwa ngaia e tauaki aia “Surrendered Bill of Lading” iroun te supplier ibukin kabwaka mwane riki tabeua ke kaetan te boraroi imarenan te supplier ao te importer. N akean te “Surrendered BOL” ao e a reke te kabuanibwai bwa a tiku kaa ni maan n te KPA n riaon 15 te bong ni mwakuri ao n tuuki ana tabo te KPA. E noria ikai te KPA bwa akea rekerekena ma te kabuanibwai ni bukina aikai; -

i) Te importer e na riai ni kaman kamatebwaia ana supplier imwain ae e kabooa ana kaa.

ii) Te importer e na riai ni kaman kamatebwaia aron kaotinakoan kaa ma kaako imwain ae e kabooa ana kaa mairoun te supplier.

iii) Te importer e na riai ni kaman kababanea raoi ana babarong iaon kaboan ana kaa mairoun ana supplier ao n aki katuka ana kaa n te KPA riaon 15 te bong ni mwakuri.

2. Iai naba tabemwaang aika a kaoa aia kaa ao a katikua n te KPA n tataninga kaboakiia mairouia aomata. Tiaki te tabo ni kabo kaa te KPA ao ngkoe te importer ko na riai ni kaotinakoi am kaa ni kabonakoi n am tabo.

3. E noria naba te KPA bwa a mwaiti bubuti n roko iroun ana Baba n Tararua ibukin kakeaan ke kauarerekean te storage charge ibukina bwa e tuai koro boon kaotinakoan kaa ake a katukaki n te KPA. E na uringaki bwa akea taben te KPA ma kakoroan boon te kaa ma e na ti taraia KPA bwa a na aki tiku kaa inanon KPA n riaon 15 te bong ni mwakuri.

4. E noria naba te KPA bwa tabeman importers a bukinna bwa aki ata rokon aia kaako bwa a tiba tuangaki iroun te shipper ke te shipping agent. Tabem te importer bwa kona track am kaako ao n rereitaki ma te agent ngkana ko bon ataia ae iai am kaako ae ko kantaningaia bwa e na roko. Akea rekereken KPA ma ana mwakuri te agent ngaia ae bon taben te importer ma te agent ririmwian ao kakaen kaako aika ana roko.

5. E kan kamatoa ikai te KPA bwa akea manga te bubuti ae e na butimwaeaki ngkai a na bon riai n otinakao kaa ao kaako man te KPA imwiin 15 te bong ni mwakuri ni kaineti ma te KPA Act.

6. Iai mwakan te KPA n te Act ae e kona n kabonakoi ke n ororakei kaako ma kaa ngkana aki otinako imwiin te tai ae e oti ieta. E na riai n ataaki bwa kaa ma kaako aika a tiku ni maan n te KPA a bon karibwa nanon te KPA ao n tutuka birimwakan te mwakuri.

7. Ngkana rimwin otinakon te kaako ke te kaa e rekereke ma mwakuriana man te KPA ao ikai are e kona te KPA n rinanoa te bubuti ibukin kakeaan ke kaurarerekean te storage charge.

8. E na moanaki kamatoaan aika ieta riki n No. 5 ao 6 ni moa man 1 October 2022.

 

CEO, Kiribati Ports Authority. 

-----------------------------------------------------------------------------------------

25th August 2022 News Update

KATANOATA – KPA CHARTER TE WANIKIBA NAKO BUTARITARI NAKOIA KAIN BUTARITARI AO TAAN MWAMWANANGA IMARENAN BUTARITARI AO TARAWA.

IAI ANA CHARTER TE KPA TE WANIKIBA IBUKIN NIKIRAIA KAIN ANA TIIM I BUTARITARI AO NI MANGA ANAKIIA.

A KONA NI BUTIMWAEAKI BWATINTIA N TOKA MAI BUTARITARI N OKIN TE WANIKIBA NAKO TARAWA N TE KANIMABONG 26/08/22 NTE TAI NI KIBA AE 1.30PM.

A BUTIMWAEAKI NABA BWATINTIA NTE TAABATI 28/08/22 MAI TARAWA NAKO BUTARITARI NTE TAI NI KIBA AE 4.30PM.

TE TAI NI KATINE, 3 TE AOA IMWAIN TE KIBA.
TE KANTOKA BON $100 IAON TEMANNA N TE KAWAI AE TI TEAUANA.

KAM A REITAKI MA TE KPA 75126972, ke 63018638 IBUKIN BWANININ RONGORONGONA KE ROOKO N TE MARAE IMWAIN TOKIN TE KATINE IBUKIN KABWAKAKIN KANTOKAM.

Kam rabwa

_____________________________________________